UPIŠI SE
STIPENDIJA
image_pdfimage_print

Na temelju članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13, 152/14., 7/17. i 68/18.) i čl. 24. Statuta Gaudeamusa, prve privatne srednje škole u Osijeku, s pravom javnosti, raspisuje se

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Škole

Ravnatelj/ica srednje škole Gaudeamus (dalje: Škola) mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavka 1. i 2. Zakona.

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz točke 1. natječaja, ravnatelj/ica Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 126. stavka 1. točke 1. ili stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, može biti ravnatelj/ica Škole ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine, broj: 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:
– životopis,
– diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
– domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu,
– dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita,
– dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima sukladno zakonskim odredbama(potvrda ili elektronički zapis HZMO),
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana),
– dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem članka 126. stavka 3.. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (odluke o imenovanju),
– program rada za mandatno razdoblje,
– plan unaprjeđenja obrazovnog sustava unutar Gaudeamusa ,

Kandidati mogu biti pozvani predstaviti program rada za mandatno razdoblje i plan unapređenja obrazovnog sustava unutar Gaudeamusa.
– dokaz o dodatnim kompetencijama

Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:

1.Poznavanje stranog jezika dokazuje se diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe o pohađanju predmeta stranog jezika.

2.Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.

3.Iskustvo rada na projektima u ulozi voditelja, koordinatora ili odgovorne osobe ustanove, dokazuje se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom pravne osobe o sudjelovanju u radu na projektima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od osam dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici na adresu:

GAUDEAMUS, prva privatna srednja škola u Osijeku s pravom javnosti, Školska 6, 31 000 Osijek s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu –ne otvarati“.

Pridružite se našem newsletteru i budite uvijek obaviješteni!

 Gimnazija Gaudeamus će koristiti ove podatke kako bi vam pružili obavijesti o aktualnim vijestima, sadržajima i posebnim ponudama. Vaši osobni podaci se neće prosljeđivati trećim osobama. Podaci će se obrađivati povjerljivo i s njima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te će koristiti samo u svrhu obrade prijave. Svoju prijavu u svakom trenutku možete povući.

Kako nas naći ?

Kontakt :