Mjere opreza zbog pojave koronavirusa

Zbog pojave koronavirusa u Hrvatskoj gimnazija Gaudeamus od sutra uvodi internet nastavu za sve učenike. Platformu Loops za provedbu internet nastave dajemo na raspolaganje svim školama.  Ujedno obavještavamo roditelje da se zbog mjera opreza otkazuju sve terenske nastave za učenike ovaj tjedan (odlazak u kino i školu kemije).

Također, ukazujemo na potrebne mjere opreza prikazane fotografijom. Naglašavamo kako posebnu pažnju treba obratiti na predmete koji se učestalo koriste, poput mobilnih uređaja i kartica te molimo da, uz redovitu higijenu, vodite računa o dezinfekciji tih predmeta.
Motivirani za učenje o Europskoj uniji

Iskustva Europskog parlamenta mladih

Kroz set predavanja i radionica učenici gimnazije Gaudeamus imali su priliku naučiti nešto novo o Europskoj uniji i institucijama. Dio učenika škole sudjelovao je u radu Europskog parlamenta mladih tijekom ove školske godine, a stečena su znanja i iskustva na zanimljiv način prenijeli svojim prijateljima iz razreda. Koristeći se IKT-om učenici su naučili što je Europski parlament, koji su hrvatski europarlamentarci, kako se donose odluke u Europskom parlamentu, gdje se održavaju zasjedanja i još puno više!

Na radionicama su, potom, imali priliku svoja znanja proširiti kroz suradničko učenje. Svaki je učenik odabrao temu koju je samostalno detaljnije istražio te potom ostale učenike informirao o tome što je novo naučio. Među odabranim temama bile su institucije EU, Schengenski sporazum, Erasmus+, simboli EU, Europe Direct, zaštita potrošačkih prava, klimatske promjene, euro kao zajednička valuta, Povelja EU o temeljnim pravima, fond za strateška ulaganja  i mnoge druge. Dijeljenjem informacija i iskustava nastali su i zajednički plakati sa informacijama o Europskoj uniji koji su potom izloženi u školi.

Uzevši u obzir motiviranost učenika za učenje, škola će im i u budućnosti omogućiti razmjenu znanja i ideja s ciljem stjecanja cjeloživotnih, digitalnih, građanskih, socijalnih i drugih kompetencija.

Neke od komentara učenika možete pročitati u nastavku

„Prezentacija o Europskom parlamentu, koju smo slušali pod satu razrednika, bila je vrlo poučna, zanimljiva i korisna. Mislim da bismo trebali znati koje mogućnosti nam pruža EU, kako bismo mogli ispuniti naše potencijale i tako ostvariti naše ciljeve koji mogu donijeti dobrobit za cijelu naciju, ili Europu.“ Tea Dugalić

“Kod prezentacije o Europskom parlamentu svidjelo mi se to što se bilo tko može kandidirati za parlament. Drago mi je što škola podučava o ovakvim temama te što nas uključi u određene aktivnosti povezane s temom.” Matoš Mera

“ Svidjela mi se prezentacija o EU koju smo slušali u školi jer sam potvrdio ono što sam već znao (primjerice, da zahvaljujući EU ne plaćamo roaming na putovanjima u drugim članicama) i naučio neke stvari koje nisam znao (npr. da mi EU omogućuje lakše studiranje u drugim zemljama članicama).” Marin Majić

“Prezentaciju o Europskom parlamentu pratio sam s pozornošću i s guštom. Prezentacija je bila iznimno zabavna i poučna. Većina stvari koje smo čuli mogu se smatrati općenitim znanjem, no neke informacije su mi bile nepoznate. Sviđa mi se ideja učenje o EU na nastavi budući da se nove informacije predstavljaju na nama poznat i razumljiv način te to omogućava bolje razumijevanje i pamćenje informacija.” Karlo Todorović

“Nakon sudjelovanja u aktivnostima Europskog parlamenta mladih, izradio sam i svojim kolegama predstavio prezentaciju o Europskom parlamentu. Nadam se da su učenici iz našeg iskustva puno toga novoga naučili i proširili svoje znanje o EU parlamentu.” Ivor Romulić

“Iz prezentacije o Europskom parlamentu i EU saznala sam zanimljive činjenice o EU kao npr. o pristupačnosti školovanja i studiranja izvan naše domovine tj. unutar zemalja članica EU.” Klara Malnar

“Sudjelovao sam u izradi videa o Europskom parlamentu u kojem sam naglasio što sam novo naučio (npr. broj zastupnika u parlamentu, nadležnosti Europskog parlamenta i njihove zadaće odnosno uloge), a sviđa mi se što smo raspravljali o budućnosti Europske unije te izlasku Velike Britanije iz EU.” Ivor Mlinarević

“Na prezentaciji o Europskom parlamentu sve mi je bilo jako zanimljivo i čuo sam puno činjenica koje do sada nisam znao. Primjerice, da nam EU omogućuje lakši pronalazak posla u nekoj drugoj državi članici.“ Roko Gjergja

 

VIDEO: GiGA o EU
Natječaj za popunu radnih mjesta na nepuno radno vrijeme za školsku godinu 2019./2020.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) GAUDEAMUS, prva privatna srednja škola u Osijeku, s pravom javnosti, Školska 6, Osijek, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta na nepuno radno vrijeme za školsku godinu 2019./2020.:

 1. nastavnik/ca likovne umjetnosti– 7 sati tjedno,
 2. nastavnik/ca filozofije– 4 sata tjedno,
 3. nastavnik/ca etike– 7 sati tjedno,

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu poslove predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije.

Tražena dokumentacija za prijavu na natječaj: životopis, diploma sveučilišnog studija ili diploma specijalističkog stručnog studija sa dokazom o pedagoškim kompetencijama te potvrda o nekažnjavanju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo na e-mail adresu kristina.sakic@gaudeamus.hr s naznakom „za natječaj-predmet za koji se prijavljujete“ do 15.12.2019. Kontakt telefon 098-9805-905.
Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Škole

Na temelju članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13, 152/14., 7/17. i 68/18.) i čl. 24. Statuta Gaudeamusa, prve privatne srednje škole u Osijeku, s pravom javnosti, raspisuje se

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Škole

Ravnatelj/ica srednje škole Gaudeamus (dalje: Škola) mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavka 1. i 2. Zakona.

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz točke 1. natječaja, ravnatelj/ica Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 126. stavka 1. točke 1. ili stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, može biti ravnatelj/ica Škole ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine, broj: 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:
– životopis,
– diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
– domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu,
– dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita,
– dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima sukladno zakonskim odredbama(potvrda ili elektronički zapis HZMO),
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana),
– dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem članka 126. stavka 3.. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (odluke o imenovanju),
– program rada za mandatno razdoblje,
– plan unaprjeđenja obrazovnog sustava unutar Gaudeamusa ,

Kandidati mogu biti pozvani predstaviti program rada za mandatno razdoblje i plan unapređenja obrazovnog sustava unutar Gaudeamusa.
– dokaz o dodatnim kompetencijama

Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:

1.Poznavanje stranog jezika dokazuje se diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe o pohađanju predmeta stranog jezika.

2.Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.

3.Iskustvo rada na projektima u ulozi voditelja, koordinatora ili odgovorne osobe ustanove, dokazuje se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom pravne osobe o sudjelovanju u radu na projektima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od osam dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici na adresu:

GAUDEAMUS, prva privatna srednja škola u Osijeku s pravom javnosti, Školska 6, 31 000 Osijek s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu –ne otvarati“.
Obvezni pripremni tjedan za sve učenike 1. razreda

Pripremni tjedan u školskoj godini 2019./2020., koji je obavezan za sve učenike 1.razreda, počinje u ponedjeljak, 02.9.2019. g. u 8:30 sati.

Učenici trebaju sa sobom ponijeti pribor za pisanje te blok A4 bez linija.

 

Vidimo se u Gaudeamusu!

GiGA pripremni tjedan
NATJEČAJ za popunu radnih mjesta na nepuno radno vrijeme za školsku godinu 2019./2020.:

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) GAUDEAMUS, prva privatna srednja škola u Osijeku, s pravom javnosti, Školska 6, Osijek, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta na nepuno radno vrijeme za školsku godinu 2019./2020.:

 1. nastavnik/ca latinskog jezika – 7 sati tjedno,
 2. nastavnik/ca likovne umjetnosti– 7 sati tjedno,
 3. nastavnik/ca njemačkog jezika– 15 sati tjedno,
 4. nastavnik/ca biologije– 15 sati tjedno,
 5. nastavnik/ca geografije– 15 sati tjedno,
 6. nastavnik/ca kemije– 15 sati tjedno,
 7. nastavnik/ca matematike– 14 sati tjedno,
 8. nastavnik/ca logike– 4 sata tjedno,
 9. nastavnik/ca filozofije– 4 sata tjedno,
 10. nastavnik/ca etike– 7 sati tjedno,
 11. nastavnik/ca glazbene umjetnosti– 7 sati tjedno,
 12. nastavnik/ca fizike– 7 sati tjedno,
 13. nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture– 15 sati tjedno,
 14. nastavnik/ca informatike– 9 sati tjedno,
 15. čistač/ica– 20 sati tjedno.

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu poslove predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije.

Tražena dokumentacija za prijavu na natječaj: diploma sveučilišnog studija ili diploma specijalističkog stručnog studija sa dokazom o pedagoškim kompetencijama te potvrda o nekažnjavanju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo na e-mail adresu kristina.sakic@gaudeamus.hr s naznakom „za natječaj-predmet za koji se prijavljujete“ do 15.08.2018. Kontakt telefon 098-9805-905.
Popis udžbenika za školsku godinu 2019./2020.

Objavljujemo popis udžbenika za školsku godinu 2019./2020. s napomenom da učenici 2., 3. i 4. razreda koriste udžbenike starih izdanja a učenici 1. razreda udžbenike novih izdanja. Do dana objave ovih popisa nismo primili obavijesti o sufinanciranju udžbenika niti od strane ministarstva niti od strane gradova ili županija.

Izbor udžbenika za 1. razred

Izbor udbženika za 2.-4. razred
Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Detalje poziva pogledajte ovdje.
Obavijest o načinu realizacije odmora učenika u školskoj godini 2019./2020. za učenike Gaudeamusa

Obavijest o načinu realizacije odmora učenika u školskoj godini 2019./2020. za učenike Gaudeamusa

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.
Fortnite turnir gimnazije Gaudeamus

FORTNITE

Igraš Fortnite? Učenik si 7. ili 8. razreda osnovne škole? Pohađaš 1. ili 2. razred srednje škole? Imamo pravu stvar za tebe!

Gimnazija Gaudeamus organizira turnir u Fortniteu, koji će se održati 18.4.2019. u RankUp Igraonici (Ulica Stjepana Radića 27, Osijek), kao i Gimnaziji Gaudeamus (Školska Ulica 6, Osijek). Turnir se igra solo (ponaosob), ali svakako možeš povesti i prijatelje kao igrače ili samo podršku.

Prijave traju do utorka 16.4.2019. do 10 sati.

Prijavi se:
https://bit.ly/2IlotO1